I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky, dále jen „VOP“ upravují vztahy mezi provozovatelem webu DvaKocouři.cz, Elenou Kozákovou,se sídlem v Brně, M. Kuncové4, 615 00, IČ 2751418, dále jen „zhotovitel“ a fyzickými osobami nebo právnickými osobami objednávajícími překlady, korektury, tlumočení nebo jiné doplňkové služby, dále jen „objednatel“.

 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

  • Je-li smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění.

  • Je-li smluvní stranou podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

 1. VOP tvoří nedílnou součást objednávky nebo smluvního vztahu (není-li smlouva podepsána) mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.

 2. Zhotovitel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté objednatelem, který hodlá využít služeb zhotovitele v souvislosti se zakázkou, za přísně důvěrné a tyto informace neposkytne žádné neoprávněné osobě.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je vyhotovení překladu, zajištění tlumočnických služeb, provedení korektury a další související doplňkové služby dle požadavků uvedených v objednávce.

III. Objednávka překladu/tlumočení/korektury

 1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty (E-mail) a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen objednávka) a jejím zpětným potvrzením ze strany zhotovitele.

 2. Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vznikne, pokud obě strany vyjádří v písemné formě souhlas se všemi jejími podstatnými náležitostmi, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je jejím předmětem, způsobem provedení služby, dodací lhůtou a cenou služby, případně způsobem výpočtu ceny služby, ukončením smlouvy a reklamačními podmínkami.

 3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

 4. Objednávka expresního překladu (s dodáním do 12 hodin, s dodáním do 24 hodin, vyžadující vyhotovení více než 6 normostran za 1 den pracovní den, nutnost práce v sobotu, neděli a ve státní svátek ): tento překlad je považován pouze za pracovní verzi, která je dále určena k jednání, a/nebo korektuře. Tento překlad nesmí být určen k tisku a nesmí sloužit jako konečná verze překladu.

 5. Objednávka služeb musí obsahovat následující náležitosti:

  • Název objednatele – IČ, DIČ, fakturační adresuKontaktní osobu vč. jména, telefonu, E-mailu

  • Specifikaci služby – překlad: odborný, obecný, s úřední doložkou, korektura, tlumočení

  • Požadovaný termín dodání

  • Požadovaný formát dodání: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx event. další.

  • Účel, pro který bude zakázka využita (platí obzvláště v případě překladu určených do tisku)

  • Osobu, pověřenou ke konzultaci odborné terminologie, zkratek, atp.

IV. Předání zakázky

 1. Zhotovitel je povinen předat a objednatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v potvrzené objednávce.

 2. Pokud objednatel ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu sjednaného předání zakázky písemně neurguje její dodání, má zhotovitel za to, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel.

 3. Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednateli zakázku opakovaně a zároveň prokáže, že ji již ve sjednaném termínu objednateli odeslal.

 4. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným v objednávce, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklad objednatele. objednatel bude na tuto okolnost předem telefonicky upozorněn.

 5. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu písemně uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou, zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

V. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v článku 3 část i-vii vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době, a předat ji dohodnutým způsobem, který je sjednán v objednávce.

 2. objednatel je povinen informovat zhotovitele o specifickém účelu překladu v písemné objednávce (např. překlad určený k tisku, publikace apod.). Nespecifikuje-li objednatel tento účel zhotoviteli, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu.

 3. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace vzniklé z důvodů s ním souvisejících. Pokud bude zakázka použita pro zveřejnění tiskem, na internetu nebo jiným obdobným způsobem, musí být tato skutečnost v objednávce výslovně uvedena.

 4. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednatel požaduje dodržení jím používaných termínů, je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost písemně upozornit a předat mu seznam takové požadované terminologie v příslušném jazyce nebo předat zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může zhotovitel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednatel neučiní, na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie nebude brán zřetel.

 5. objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. objednatel je povinen především informovat zhotovitele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednatelem.

 7. objednatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle článku 6.

VI. Platební podmínky, způsob a forma platby

 1. Cena zakázky se řídí platným ceníkem zhotovitele. Tento ceník obsahuje rovněž informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky.

 2. Veškeré případné slevy na ceníkové ceny musí být mezi objednatelem a zhotovitelem dojednány písemně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.

 3. V případě požadavku objednatele mu zhotovitel před uzavřením smlouvy předloží předběžnou cenovou kalkulaci zakázky zpracovanou na základě platného ceníku.

 4. Minimálně účtovaný rozsah zakázky je 1 NS (= 1800 znaků na stranu vč. mezer). Rozsah zakázky je zaokrouhlován na celé normostrany. Pokud předběžná cena uvedená na objednávce přesahuje 10 000 Kč, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře ve výši 50 % z předpokládané částky. Zhotovitel si vyhrazuje právo odeslat vypracované překlady až po uhrazení zálohové faktury.

 5. Pokud objednatel hradí zakázku ze zahraniční banky mimo území České republiky, nese ke své tíži veškeré bankovní poplatky spojené s převodem. V opačném případě se má za to, že objednatel nezaplatil plnou cenu zakázky.

 6. objednatel se podpisem objednávky zavazuje v době splatnosti faktury uhradit cenu překladu, jejíž předběžná výše mu byla sdělena při potvrzení objednávky.

 7. objednateli překladatelských služeb je účtována základní sazba v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav a přeložený v běžném časovém limitu. U graficky náročnějších formátů (např. zpracování PDF) může zhotovitel požadovat prodloužení termínu pro vypracování zakázky nebo si je oprávněn účtovat příplatek.

 8. Při prodlení s placením uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada objednatele nejdříve započítána na poplatek z prodlení a zbývající část na dluh samotný.

 9. V případě prodlení objednatele s platbou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči zhotoviteli delšího než 14 dní nemá objednatel nárok na žádnou slevu z ceny zakázky objednané v době takovéhoto prodlení a cena takové zakázky se nezapočítává do objemu služeb pro účely poskytnutí slevy.

VII. Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou překladu, je povinen zhotovitele o této skutečnosti informovat písemně, přičemž objednatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany zhotovitele.

 2. zhotovitel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli řešení.

 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se objednatel s zhotovitelem nedohodli na delší lhůtě.

VIII. Uznání reklamace

 1. V případě reklamace je tato řešena nezávislým posuzovatelem. Posuzovatelem se míní osoba schopná reklamaci objektivně posoudit, na níž se domluví obě strany (soudní tlumočník či rodilý mluvčí). Výše slevy je závislá na vyjádření posuzovatele.

 2. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednatele za důvodnou, poskytne mu odpovídající slevu ze smluvené ceny.

 3. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to až do výše ceny zakázky.

 4. Reklamace nemá odkladný účinek na povinnost objednatele řádně a včas uhradit fakturu.

 5. Při reklamaci překladu je nutné přesně uvést důvod reklamace a vyznačit sporné pasáže. Na reklamaci nebude brán zřetel v případě neposkytnutí slovníku odborné terminologie zhotoviteli, jak je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách. Na reklamaci taktéž nebude brán zřetel v případě nespecifikování účelu překladu, jak je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách.

 6. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle článku 8.b jsou zhotovitel i objednatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 % příslušných nákladů.

 7. V případě expresního překladu na reklamaci nebude brán zřetel.

IX. Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit nároky na reklamaci bezprostředně po jejich zjištění, tzn. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 týdnů od odevzdání zakázky. Na později uplatňovanou reklamaci nebude brán zřetel.

 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

X. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. V případě, že od smlouvy odstupuje objednatel, je povinen uhradit zhotoviteli stornovací poplatky.

 2. To, že od smlouvy odstupuje, je odstupující strana povinna sdělit druhé straně písemně a neprodleně poté, co se o překážkách bránících splnění závazku dozví.

 3. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

  • V případě překladatelských služeb, korektur, přepisů a grafických úprav vyúčtuje poskytovatel objednateli stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky.

  • V případě tlumočnických služeb závisí výše stornovacího poplatku na rozsahu objednaného tlumočení a na počtu dní mezi dnem stornování zakázky a prvním dnem tlumočení příslušné zakázky dle následujících podmínek:

  • odstoupení od zakázky v den tlumočení, či jeden den před tlumočením: stornovací poplatek 100% ceny zakázky

  • odstoupení od zakázky 2 – 7 dní před tlumočením: stornovací poplatek 50% ceny zakázky

 1. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl ani při vynaložení řádné péče zabránit.

 2. Pokud bude text překladu použit objednatelem do tisku či k jinému dalšímu šíření v médiích, aniž by objednatel o této skutečnosti předem písemně informoval zhotovitele, nemá objednatel nárok na náhradu škody z důvodu případných chyb v přeloženém textu.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo znění těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.

 2. Nové znění těchto Všeobecných obchoních podmínek zhotovitel zveřejní na svých webových stránkách.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2020.