I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky, dále jen „VOP“ upravují vztahy mezi provozovatelem webu DvaKocouři.cz, Elenou Kozákovou, se sídlem v Brně, M. Kuncové4, 615 00, IČ 2751418, dále jen „zhotovitel“ a fyzickými osobami nebo právnickými osobami objednávajícími kurzy výuky ruského jazyka, nebo českého jazyka pro cizince, dále jen „objednatel“.

 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

  • Je-li smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění.

  • Je-li smluvní stranou podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

 1. VOP tvoří nedílnou součást objednávky nebo smluvního vztahu (není-li smlouva podepsána) mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení kurzu ruského jazyka nebo českého jazyka pro cizince, dle požadavků, na nichž se objednatel a zhotovitel dohodli a jsou uvedeny v objednávce.

III. Objednávka kurzu

 1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty (E-mail) a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen objednávka) a jejím zpětným potvrzením ze strany zhotovitele.

 2. Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vznikne, pokud obě strany vyjádří v písemné formě souhlas se všemi jejími podstatnými náležitostmi, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je jejím předmětem, způsobem provedení služby, dodací lhůtou a cenou služby, případně způsobem výpočtu ceny služby, ukončením smlouvy a reklamačními podmínkami.

 3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

IV. Termín realizace výuky

 1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukového bloku je 45 nebo 60 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak. Dvě lekce v délce 45 minut lze na základě požadavku objednatele sloučit do jednoho 90 minutového bloku.

 2. Každá jednotlivá objednávka je platná 6 měsíců od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou objednatelem nebo jím určenou osobou vyčerpány v 6 měsíční lhůtě od objednání, propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí ani na žádnou finanční kompenzaci.

 3. Termín a hodina konkrétní lekce, pokud se liší od dne a času uvedeném v objednávce, se stanoví na základě předchozí domluvy mezi lektorem a objednatelem, a to vždy nejméně 24 hodin před začátkem lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví programu Skype, popř. na závěr každé poskytované lekce mezi objednatelem a lektorem.

 4. Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi přiděleným lektorem a objednatelem dle předchozího odstavce, a to tak, že lektor kontaktuje objednatele pomocí programu Skype. Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen, lektor vyčká na připojení, objednatel si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši.

 5. V případě, že objednatel zruší již objednanou lekci více jak 12 hodin před jejím začátkem, může si objednatel sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce objednateli nepropadne a nebude se objednateli účtovat.

 6. Bez sankcí může objednatel naplánovanou lekci zrušit či přesunout na jiný termín maximálně 12 hodin před naplánovanou lekcí. Přesunutí výuky na jiný termín je možné pouze po dohodě s lektorem dle jeho časových možností

 7. Pokud objednatel zruší naplánovanou lekci v době kratší, než 12 hodin před sjednanou lekcí, počítá se lekce tak, jako by proběhla.

 8. Lekci ruší objednatel zasláním sms nebo telefonátem lektorovi lekce. Pro určení, zda byla lekce zrušena včas, je rozhodný čas přijetí zprávy na lektorův telefon nebo potvrzení lektorem při telefonickém či osobním hovoru. Pokud není možno doložit čas zrušení lekce, je pro určení, zda byla lekce zrušena včas, rozhodující prohlášení lektora.

 9. Bez sankcí může zhotovitel nebo lektor zrušit nebo přesunout naplánovanou lekci 12 hodin před lekcí. Přesunutí výuky na jiný termín je možné pouze po dohodě s objednatelem.

 10. Pokud zhotovitel nebo lektor zruší naplánovanou lekci v době, kratší, než 12 hodin před začátkem sjednané lekce, lektor lekci nahradí v jiném termínu a přidá lekci zdarma v termínech navržených objednatelem, s přihlédnutím k časovým možnostem lektora

 11. objednatel je oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití pouze s předchozím souhlasem lektora. zhotovitel prohlašuje, že lektor neodepře bez vážného důvodu udělit souhlas s pořízením nahrávky. V případě pořízení nahrávky lekce objednatelem, je objednatel oprávněn tuto nahrávku použít pouze a výhradně pro své účely a nesmí tuto nahrávku poskytovat třetím osobám.

V. Platební podmínky, způsob a forma platby

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je určena na základě dílčí objednávky objednatele dle konkrétní specifikace kurzu a jeho cenové varianty.

 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky) a výukové materiály mimo učebnice ve vlastnictví zhotovitele.

 3. Na cenu objednaného jazykového kurzu v příslušné výši (podle typu objednávky) zhotovitel vystaví fakturu-daňový doklad neprodleně po potvrzení objednání kurzu, a zašle ji objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 4. Objednatel je povinen před zahájením výuky zaplatit cenu objednaného jazykového kurzu, a to převodem na účet zhotovitele, uvedený ve vystavené faktuře – daňovém dokladu.

 5. Pokud objednatel hradí zakázku ze zahraniční banky mimo území České republiky, nese ke své tíži veškeré bankovní poplatky spojené s převodem. V opačném případě se má za to, že objednatel nezaplatil plnou cenu zakázky.

 6. Platba je jednorázová, platba na splátky není možná.

VI. Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen zhotovitele o této skutečnosti informovat písemně, přičemž objednatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany zhotovitele.

 2. zhotovitel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli řešení.

 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se objednatel s zhotovitelem nedohodli na delší lhůtě.

VII. Uznání reklamace

 1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil, technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu dle čl III. těchto VOP.

 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.

 3. zhotovitel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany zhotovitele. zhotovitel se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

VIII. Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu.

 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

IX. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky potvrzení ze strany zhotovitele a uhrazení kurzovného, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- Kč nevratná.

 2. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká zhotoviteli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného.

 3. V případě, že dojde k odstoupení z řádně objednaného a uhrazeného kurzu po konání druhého vyučovacího bloku, nemá objednatel právo na navrácení kurzovného či jeho části. Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s zhotovitelem sjednán jiný termín konání kurzu. Pokud objednatel trvá na odstoupení z kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. X, odst. 2 VOP.

 4. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. X odst. 3 VOP je objednatel povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 6 měsíců od dohody o převedení kurzu na další období dle předchozího odstavce.

 5. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách zhotovitele) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku zhotoviteli a zhotovitel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty zhotoviteli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

 7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení.

 8. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat zhotoviteli vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud zhotovitel písemně potvrdil její obdržení.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo znění těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.

 2. Nové znění těchto Všeobecných obchoních podmínek zhotovitel zveřejní na svých webových stránkách.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.